Önümçilik

Ajaýyp takyklyk

Ajaýyplygy we takyklygy yzarlamak Lanbaonyň gözleg we ösüş, önümçilik we müşderi hyzmatynyň esasy düşünjesidir.Twigrimi ýylyň dowamynda Lanbao "senetçi ruhuny" yzygiderli ösdürdi we kämilleşdirdi, önümleri we hyzmatlary kämilleşdirdi, senagat awtomatizasiýasynda bäsdeş we täsirli datçik üpjün ediji we ulgam üpjünçisi boldy.Lanbaonyň duýgur ölçeg we gözegçilik tehnologiýasynyň innowasiýasyna we optimizasiýasyna itergi bermek we milli senagat awtomatizasiýasyny we aňtaw ösüşini öňe sürmek.Takyklyk tehnikalardan gelýär we usullar hil kesgitleýär.Lanbao müşderilerden dürli senagat awtomatlaşdyryş meselelerini çözmek üçin elmydama uly ähmiýet berýär we ýokary hilli, täsirli we üýtgeşik çözgütler bermäge çalyşýar.

1

Akylly önümçilik enjamlary

Autokary awtomatlaşdyrylan we akylly önümçilik enjamlary Lanbao-nyň birinji derejeli önümçilik kuwwatynyň esasy we özenidir.Lanbao ýokary standartly we ýokary netijelilik bilen üpjün ediş nyrhlaryny ýokarlandyrmak üçin önümçilik liniýalaryny gowulandyrmak we optimizirlemek üçin her ýyl köp mukdarda pul goýýar.Awtomatlaşdyrylan ussahana çeýe önümçilik liniýalary, AOI optiki synag ediji, ýokary we pes temperatura synag gutulary, lehim pastasyny barlamak ulgamlary, awtomatiki optiki synag ediji, ýokary takyk akylly synagçylar we awtomatiki gaplaýyş maşynlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Öňünden gaýtadan işlemekden SMT, gurnama, gaplamak we eltip bolýança synag, Lanbao önümiň öndürijiligi, gowşuryş wagty we özleşdirilmegi üçin dürli-dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin hiline berk gözegçilik edýär.

S8311093
S8311091
S8311089
S8311088

Sanly ussahana

IOT tehnologiýasy bilen, Lanbaonyň sanly ussahanasy önümçilik prosesiniň dolandyrylyşyny gowulandyrýar, önümçilik liniýasyna el bilen gatyşmagy azaldýar we meýilnamalary we meýilnamalary düzýär.Dürli akylly önümçilik enjamlary täze döreýän tehnologiýalar bilen bilelikde awtomatlaşdyrylan, ýaşyl we sanly zawod gurýar.Netijeli dolandyryş ulgamy maglumat akymyny maglumat akymyna öwürýär, önümçiligi herekete getirýär, logistikany optimallaşdyrýar we birinde üç akymly doly awtomatiki we ýokary akylly önümçilik liniýasyny emele getirýär.Önümleri ýygnamak we synag mümkinçilikleri, her iş bölüminde oturdylan elektron kanbanslar we isleg boýunça çig mal awtomatiki usulda ýygnaldy.Doly maglumat esasly hil yzarlamasy, doly önümçilik liniýasynyň hilini we öndürijiligini ýokarlandyrdy.

1- (2)

Ösen önümçilik ulgamy

Ygtybarly we durnukly önümçilik dolandyryş ulgamy Lanbaonyň akylly önümçiligine mümkinçilik döredýär.Her Lanbao önümi, dizaýn tapgyrynda berk ýerine ýetiriliş we ygtybarlylyk gözden geçirilişini we barlagyny amala aşyrýar we dürli çylşyrymly gurşawlara garşy durmak we müşderileriň awtomatlaşdyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli statistiki dolandyryşy we önümçilik prosesinde gowulaşmagy berk yzarlaýar.Häzirki wagtda kompaniýa ISO9001, ISO14001, OHSAS45001, CE, UL, CCC, UKCA, EAC we beýleki şahadatnamalardan geçdi.

3