Täze energiýa enjamlary senagaty

Rokary ygtybarly datçikler Täze energiýa pudagynda arkaýyn önümçiligi üpjün edýär

Esasy düşündiriş

Lanbao datçikleri, PV kremniý wafli önümçilik enjamlary, gözleg / synag enjamlary we egriji maşyn, laminasiýa enjamy, örtük maşyny, seriýaly kebşirleýiş enjamy we ş.m. ýaly PV enjamlarynda giňden ulanylýar. täze energiýa enjamlary üçin.

Täze energiýa enjamlary senagaty2

Programmanyň beýany

Lanbao-nyň ýokary takyklyk süýşüriji datçigi, çydamlylygy sebäpli kemçilikli PV wafli we batareýalary kesgitläp biler;Ingokary takyklykly KCD sim diametri datçigi, egriji maşynyň gelýän rulonynyň gyşarmagyny düzetmek üçin ulanylyp bilner;Lazer süýşüriş datçigi örtükdäki ýelimiň galyňlygyny kesgitläp biler.

Kiçi kategoriýalar

Prospektiň mazmuny

Täze energiýa enjamlary senagaty3

Wafer indentasiýa synagy

Silikon wafli kesmek, gün PV öýjükleriniň önümçiliginiň esasy bölegidir.Precokary takyklykly lazer süýşüriş datçigi, iň irki döwürde gün çipleriniň galyndylaryny ýok edip bilýän onlaýn görmekden soň arra belgisiniň çuňlugyny gönüden-göni ölçär.

Täze energiýa enjamlary pudagy4

Batareýany barlamak ulgamy

Malylylyk giňelişinde kremniý wafli bilen metal örtüginiň tapawudy, sinter peçinde ýaşyň gatylaşmagy wagtynda batareýanyň egilmegine sebäp bolýar.Precokary takyklykly lazer süýşüriş datçigi, beýleki daşarky barlaglar bolmazdan çydamlylyk çäginden daşardaky önümleri takyk kesgitläp bilýän okuw funksiýasy bilen toplumlaýyn akylly gözegçilik ediji bilen enjamlaşdyrylandyr.