Habarlar

 • Çözgüt : gün öýjügi ýa-da ýagdaýy kesgitlemek

  Çözgüt : gün öýjügi ýa-da ýagdaýy kesgitlemek

  Batareýa enjamlaryny öndürmegiň dowamlylygyny, durnuklylygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin fotoelektrik senagaty üçin Lambao Sensor, fotoelektrik awtomatlaşdyryş enjamlaryny kesgitlemek üçin döredilen amaly çözgütleri yzygiderli gözlemek ...
  Koprak oka
 • Çözgüdi: Ammar ammarynda datçikleri nädip ulanyp bolar

  Çözgüdi: Ammar ammarynda datçikleri nädip ulanyp bolar

  Ammaryň dolandyrylyşynda ammaryň iň ýokary bahany oýnap bilmezligi üçin elmydama dürli meseleler ýüze çykýar.Soňra, netijeliligi ýokarlandyrmak we harytlara girmek, sebiti goramak, ammarlardan daşda wagt tygşytlamak, logistika enjamlary üçin amatlylygy üpjün etmek üçin ...
  Koprak oka
 • Çözgüdi: Fotoelektrik datçikleri azyk gaplaýyş pudagynda öz güýjüni nädip ulanyp biler?

  Çözgüdi: Fotoelektrik datçikleri azyk gaplaýyş pudagynda öz güýjüni nädip ulanyp biler?

  Çüýşäni ýitiriji maşyn näme?Adyndan görnüşi ýaly, çüýşeleri gurnaýan awtomatlaşdyrylan mehaniki enjam.Esasan, aýna, plastmassa, metal we beýleki çüýşeleri material gutusyna tertiplemek, konweýer kemerine yzygiderli boşatmak üçin ...
  Koprak oka
 • Lanbao Hormat

  Lanbao Hormat

  Şanhaý Lanbao ýöriteleşdirilen, arassalanan, üýtgeşik we innowasiýa, “Milli intellektual eýeçiligiň artykmaç kärhanasy we görkeziş kärhanasy” we döwlet derejesindäki “techokary tehnologiýaly kärhana” bilen döwlet derejesindäki “Kiçi ägirt kärhana”.“Enterpri ...
  Koprak oka
 • Kondensatiw datçikleriň induktiw aralygyna täsir edýän faktorlar haýsylar?

  Kondensatiw datçikleriň induktiw aralygyna täsir edýän faktorlar haýsylar?

  Potensial ýakynlyk wyklýuçatelleri islendik materialy kontakt ýa-da kontaktsyz kesgitlemek üçin ulanylyp bilner.LANBAO-nyň kuwwatly ýakynlyk datçigi bilen ulanyjylar içerki suwuklyklary ýa-da gaty zatlary kesgitlemek üçin duýgurlygy sazlap bilerler we hatda metal däl kanistlere ýa-da gaplara girip bilerler....
  Koprak oka
 • Çözgüt label Bellik egri bolsa näme etmeli?

  Çözgüt label Bellik egri bolsa näme etmeli?

  Iýmitde, gündelik himiki, içgi, kosmetika we beýleki döwrebap gaplaýyş enjamlarynda awtomatiki bellik enjamy möhüm rol oýnaýar.El bilen bellik etmek bilen deňeşdirilende, onuň daşky görnüşi önüm gaplamasynda bellik etmegiň tizligini ýokary hilli edýär.Şeýle-de bolsa, käbir laboratoriýa ...
  Koprak oka
 • Optiki süýüm datçiginiň esasy ýörelgesi

  Optiki süýüm datçiginiň esasy ýörelgesi

  Optiki süýüm datçigi optiki süýümi fotoelektrik datçiginiň ýagtylyk çeşmesine birikdirip biler, hatda dar ýagdaýda-da erkin gurlup we ýüze çykarylyp bilner.Iplesörelgeler we esasy görnüşler Op ...
  Koprak oka
 • Fotoelektrik datçigiň esasy ýörelgesi

  Fotoelektrik datçigiň esasy ýörelgesi

  Fotoelektrik datçigi, geçiş signalyny almak üçin, kesgitleýji obýektde şöhlelenýän ýagtylygy ýa-da blokirlenen ýagtylygyň üýtgemegini kesgitlemek üçin kabul edijiniň üsti bilen görünýän ýagtylygy we infragyzyl ýagtylygy çykarýar.Prin ...
  Koprak oka
 • Lityum örtükli täsirli iş çözgüdi

  Lityum örtükli täsirli iş çözgüdi

  Coater, litiý batareýasynyň önümçiliginiň birinji tapgyrynda anod we katod örtüginiň esasy enjamydyr.Örtük diýilýän zat, substratdan örtüge, substratdan örtükden soň örtüge çenli birnäçe yzygiderli proses."Gowy jo etmek üçin ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2