Habarlar

 • Sergi fokusy: Global duýgur tehnologiýasy bilen bäsleşýän Lanbao Sensoryň 2023 SPS-de peýda bolmagy

  Sergi fokusy: Global duýgur tehnologiýasy bilen bäsleşýän Lanbao Sensoryň 2023 SPS-de peýda bolmagy

  2023 SPS (Akylly önümçilik çözgütleri electrical Elektrik awtomatlaşdyryş ulgamlary we komponentleri boýunça dünýädäki iň ýokary sergi - 2023 SPS, 14-16-njy noýabr aralygynda Germaniýanyň Nýurnberg halkara sergi merkezinde uly açylyş boldy.1990-njy ýyldan bäri SPS sergisi g ...
  Koprak oka
 • Serediň!Windel energiýasy pudagynda nähili datçikler bar!

  Serediň!Windel energiýasy pudagynda nähili datçikler bar!

  "Hytaý Sensor Tehnologiýa Senagatynyň Ösüşiniň Mawy Kitabynda" Lanbao Sensor, Hytaýda iň uly dürlüligi, iň doly spesifikasiýasy we iň gowy öndürijisi bolan kärhanalaryň biri hökmünde baha berilýär.Biz kesgitleýäris ...
  Koprak oka
 • 2023 SPS-de ýygnamak

  2023 SPS-de ýygnamak

  SPS 2023-Smart Production Solutions 2023-nji ýylyň 14-16-njy noýabry aralygynda Germaniýanyň Nýuremberg şäherindäki Halkara sergi merkezinde geçiriler. SPS her ýyl Mesago Messe Frankfurt tarapyndan gurnalýar we 1 ýyldan bäri 32 ýyl bäri üstünlikli geçirilýär. ..
  Koprak oka
 • Kuwwatly datçikleri elektrik tigirli oturgyçlarda nädip ajaýyp ulanyp bolar?

  Kuwwatly datçikleri elektrik tigirli oturgyçlarda nädip ajaýyp ulanyp bolar?

  Ylmyň we tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen garrylaryň we maýyplaryň durmuş derejesini nädip ýokarlandyrmalydygy möhüm gözleg mowzugyna öwrülýär.El bilen maýyplar üçin oturgyçlar ýüzlerçe ýyl bäri ulanylýar we hassahanalarda, dükanda möhüm gural bolup hyzmat edýär ...
  Koprak oka
 • LANBAO datçigi ters söwda enjamlary üçin ajaýyp çözgüt hödürleýär.

  LANBAO datçigi ters söwda enjamlary üçin ajaýyp çözgüt hödürleýär.

  21-nji asyrda tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen durmuşymyzda ägirt uly özgerişlikler boldy.Gamburg we içgiler ýaly çalt naharlar gündelik naharymyzda ýygy-ýygydan ýüze çykýar.Gözleglere görä, dünýäde 1,4 trillion içgi çüýşeleri ...
  Koprak oka
 • Ultrases datçigi

  Ultrases datçigi

  Ultrases ses datçigi ultrases tolkun signallaryny beýleki energiýa signallaryna, adatça elektrik signallaryna öwürýän datçikdir.Ultrases tolkunlary 20kHz-den ýokary yrgyldy ýygylyklary bolan mehaniki tolkunlardyr.Olarda ýokary ýygylyk, gysga tolkun ...
  Koprak oka
 • Fotowoltaik senagaty - Batareýa üçin datçik programmalary

  Fotowoltaik senagaty - Batareýa üçin datçik programmalary

  Arassa täzelenip bilýän energiýa hökmünde fotoelektrik geljekdäki energiýa gurluşynda möhüm rol oýnaýar.Senagat zynjyrynyň nukdaýnazaryndan fotoelektrik enjamlaryny öndürmek, ýokary akymly kremniý wafli önümçiligi, orta akkumulýator wafli öndürijisi hökmünde jemlenip bilner ...
  Koprak oka
 • Täze önüm: PSE seriýasy Lsaer Throgh şöhlesi Fotoelektrik datçigi

  Täze önüm: PSE seriýasy Lsaer Throgh şöhlesi Fotoelektrik datçigi

  Önüm jikme-jiklikleri üçin şu ýere basyň Ykjam we akylly, has gowy öndürijilik “Precise Positioning Multiple Protect” ...
  Koprak oka
 • Çözgüt : gün öýjügi ýa-da ýagdaýy kesgitlemek

  Çözgüt : gün öýjügi ýa-da ýagdaýy kesgitlemek

  Batareýa enjamlaryny öndürmegiň dowamlylygyny, durnuklylygyny we netijeliligini üpjün etmek üçin fotoelektrik senagaty üçin Lambao Sensor, fotoelektrik awtomatlaşdyryş enjamlaryny kesgitlemek üçin döredilen amaly çözgütleri yzygiderli gözlemek ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3