Ondarymgeçiriji enjamlar senagaty

Preokary takyklyk datçigi ýarymgeçirijiniň takyk önümçiligine kömek edýär

Esasy düşündiriş

Lanbao-nyň ýokary takyklykly lazer üýtgeýän datçigi we süýşme datçigi, spektral konokok datçigi we 3D lazer skaner datçigi ýarymgeçiriji pudagy üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary we diwersifikasiýa takyk ölçeg çözgütlerini üpjün edip biler.

Ondarymgeçiriji enjamlar pudagy2

Programmanyň beýany

Lanbao görüş datçigi, güýç datçigi, fotoelektrik datçigi, ýakynlyk datçigi, päsgelçiliklerden gaça durmak datçigi, meýdan yşyk perdesi datçigi we ş.m. yzarlamak, ýerleşdirmek, päsgelçiliklerden gaça durmak we sazlamak ýaly degişli amallary dogry ýerine ýetirmek üçin zerur maglumatlary berip biler. hereketler.

Kiçi kategoriýalar

Prospektiň mazmuny

Ondarymgeçiriji enjamlar pudagy3

Fotorezist Coater

Precokary takyklyk lazer süýşüriş datçigi, durnukly örtük takyklygyny saklamak üçin fotorezist örtügiň beýikligini kesgitleýär.

Ondarymgeçiriji enjamlar pudagy4

Bahalandyryş enjamy

Kesilen pyçagyň galyňlygy diňe onlarça mikrondyr we ýokary takyklykly lazer süýşüriş datçiginiň kesgitleme takyklygy 5uma ýetip biler, şonuň üçin pyçagyň galyňlygyny 2 datçik bilen ýüzbe-ýüz gurup ölçäp bolýar, bu bolsa tehniki hyzmaty köp azaldyp biler.

Ondarymgeçiriji enjamlar pudagy5

Wafli barlag

Wafli partiýa önümçiligi wagtynda hil barlagy üçin wafli daşky görnüşi barlamak enjamlary zerurdyr.Bu enjam, fokus sazlamasyny amala aşyrmak üçin ýokary takyklykly lazer süýşüriş datçiginiň görüş barlagyna daýanýar.