Robot senagaty

Stokary durnuklylyk datçikleri robotlary takyk ýerine ýetirmekde kömek edýär

Esasy düşündiriş

Lanbaonyň optiki, mehaniki, süýşmegi we beýleki datçikleri robotyň takyk hereketini we ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin robotyň duýgur ulgamy hökmünde ulanylýar.

2

Programmanyň beýany

Lanbao görüş datçigi, güýç datçigi, fotoelektrik datçigi, ýakynlyk datçigi, päsgelçiliklerden gaça durmak datçigi, meýdan ýagtylyk perdesi datçigi we ş.m. yzarlamak, ýerleşdirmek, päsgelçiliklerden gaça durmak we sazlamak ýaly degişli amallary dogry ýerine ýetirmek üçin zerur maglumatlary berip biler. hereketler.

Kiçi kategoriýalar

Prospektiň mazmuny

robot1

Jübi roboty

Programmalaşdyrylan işleri ýerine ýetirmekden başga-da, ykjam robotlar päsgelçiliklerden gaça durmak, yzarlamak, ýerleşdirmek we ş.m.

robot2

Senagat roboty

Lazer üýtgeýän datçik, induktiw datçik bilen utgaşyp, maşyna görüş we duýgurlyk duýgusyny berýär, nyşanyň ýerleşişine gözegçilik edýär we robotyň hereketleri sazlamak üçin bölekleriň ýagdaýyny kesgitlemegine kömek etmek üçin maglumatlary yzyna iberýär.