Häzirki zaman dokma senagaty

Innowasiýa datçikleri dokma senagatynyň özgermegi we kämilleşdirilmegi üçin täze tehnologiýalar bilen üpjün edýär

Esasy düşündiriş

Dokma senagatynda zatlaryň internetini ýygnamak bölümi hökmünde Lanbaonyň her dürli akylly we innowasiýa datçikleri dokma pudagynyň özgermegi we kämilleşdirilmegi üçin tehniki goldaw we kepillik bermegi dowam etdirer.

2

Programmanyň beýany

Lanbao-nyň akylly datçigi ýokary tizlikli gysgyç enjamynda, döwülýän döwülişi, çyzykly tizlik signalyny, zolagyň galyňlygyny we uzynlygyny ölçemek we ş.m. kesgitlemek üçin ulanylýar we egirme çarçuwada bir pyçagy kesgitlemek üçin ulanylýar we teksturada dartgynlylygy gözegçilikde saklamak üçin ulanylýar. maşyn.

Dokma maglumaty

Nüplügiň guýrugynyň geçmegi üçin akylly kesgitleýiş datçigi, ýüplügiň her bir ýagdaýynda işleýän ýagdaýynyň (dartyş, ýüplügiň döwülmegi we ş.m.) maglumat ýygnamagyny tamamlaýar.Collectedygnalan maglumatlary gaýtadan işlenenden soň, adaty dartgynlylyk, ýüplügiň döwülmegi, sargy we ş.m. maglumatlary görkezýär we bellenen şertlere görä ýüplügiň her rulonynyň hilini kesgitleýär.Şol bir wagtyň özünde, enjamyň işleýiş ýagdaýyny wagtynda öwrenmek we önümleriň hilini we enjamyň ulanylyş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin enjamyň beýleki önümçilik parametrlerini hasaplaýar.

3