Haryt

Induktiw-sensor1

Induktiw datçik, nyşanyň üstünde könelmeýän we ýokary ygtybarlylygy bolmadyk kontakt däl ýagdaýy kesgitleýär;Açyk we görünýän görkeziji, wyklýuçateliň iş ýagdaýyna baha bermegi aňsatlaşdyrýar;Diametri Φ 4-den M30-a çenli üýtgeýär, uzynlygy ultra gysga, gysga görnüşden uzyn we uzyn görnüşe çenli;Kabel we birikdiriji baglanyşyk islege bagly däl;ASIC dizaýnyny kabul edýär, öndürijiligi has durnukly.we;Gysga utgaşma we polýarlygy goramak funksiýalary bilen;Dürli çäkleri we sanamak gözegçiligini amala aşyryp biler we köp sanly amaly bar;Baý önüm çyzygy, ýokary temperatura, ýokary woltly, giň naprýa .eniýe we ş.m. ýaly dürli önümçilik ýagdaýlary üçin amatlydyr. Akylly induktiw datçik akylly gabat gelýän görnüşi, güýçli magnit görnüşine, birinji faktor, doly metal we temperaturany giňeltmek görnüşi we ş.m. , çylşyrymly algoritmler we çylşyrymly we üýtgeýän iş şertlerine laýyk bolup biljek ösen aragatnaşyk funksiýalary bilen.

GDS

Fotoelektrik datçigi datçigiň görnüşine görä kiçi görnüşe, ykjam görnüşe we silindr görnüşine bölüp bolar;şöhle şöhlelenmesi we fon basyşy we ş.m. arkaly diffuz şöhlelenme, retro şöhlelenme, polýarizirlenen şöhlelenme, konwergensiýa şöhlelenmä bölünip bilner;Lanbao-nyň fotoelektrik datçiginiň duýgur aralygy aňsat düzülip bilner we çylşyrymly iş şertleri üçin amatly gysga utgaşma we ters polýarlyk goragy bilen;Kabel we birleşdiriji birikme islege bagly, bu gurmak üçin has amatly;Metal gabyk datçikleri berk we çydamly, ýörite iş şertleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar;Plastiki gabyk datçikleri tygşytly we gurmak aňsat;Signal almagyň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin “Light” we “Dark” açyk bolýar;Gurlan elektrik üpjünçiligi AC, DC ýa-da AC / DC umumy elektrik üpjünçiligini saýlap biler;Röle çykarylyşy, kuwwaty 250VAC * 3A çenli.Akylly fotoelektrik datçigi aç-açan obýekti kesgitlemegiň görnüşini, ýüplügi kesgitlemegiň görnüşini, infragyzyl üýtgeýän görnüşi we ş.m. öz içine alýar.Nüplügi kesgitlemek görnüşi dokma enjamynda ýüplügiň guýrugyny kesgitlemek üçin ulanylýar.

DRS

Potensial datçik müşderiler üçin iň kyn meseleleri hemişe çözüp biler.Induktiw datçikden tapawutlylykda, kuwwatly datçik diňe bir dürli metal iş böleklerini ýüze çykaryp bilmez, eýsem elektrostatiki ýörelgesi, metal däl nyşanlaryň, dürli gaplardaky zatlary we bölekleri kesgitlemek üçin has amatly edýär;Lanbao-nyň kuwwatly datçigi plastmassa, agaç, suwuk, kagyz we beýleki metal däl zatlary ygtybarly kesgitläp biler, şeýle hem konteýnerdäki dürli maddalary metal däl turba diwary arkaly kesgitläp biler;Elektromagnitizm, suw dumanlary, tozan we ýagyň hapalanmagy onuň kadaly işlemegine az täsir edýär we ajaýyp päsgelçilik ukybyna eýe;Mundan başga-da, potensiometr duýgurlygy sazlap biler we önümiň göwrümi dürli-dürli bolup, müşderileriň diwersifikasiýa edilen önüm zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän uzaldylan aralyk we gijikdirilen funksiýalar ýaly aýratyn funksiýalar bar.Akylly kuwwatly datçik, poslama çydamly we esasan gaplamak, lukmançylyk, maldarçylyk we beýleki pudaklarda ulanylýan turba diwary arkaly aragatnaşygyň suwuk derejesini kesgitlemegiň görnüşini we turba diwary arkaly suwuklygyň derejesini kesgitlemegi öz içine alýar.

GM

Lanbao-nyň ýeňil perde datçigi howpsuzlyk çyra perdesini, ölçeg çyra perdesini, meýdan ýagtylyk perdesini we ş.m. Netijeli sanly zawod adam we robotyň täsirini gowulandyrýar, ýöne käbir howply mehaniki enjamlar (zäherli, ýokary basyş, ýokary temperatura we ş.m.) bar. operatorlara şahsy şikes ýetirmek aňsat.Lightagtylyk perdesi, infragyzyl şöhleleri çykarmak bilen gorag meýdançasyny döredýär, ýagtylyk perdesi petiklenende, enjam howply hadysalaryň öňüni almak üçin howply mehaniki enjamlaryň işlemegini gözegçilikde saklamak üçin kölegeli signal iberýär.

JGZH

Akylly ölçeg datçigi ýokary takyklyk, güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylygy, giň ölçeg aralygy, çalt jogap we üznüksiz onlaýn ölçegi bilen lazer üýtgeýän süýşme datçigini, lazer çyzgy skanerini, KCD lazer çyzygynyň diametrini ölçemegi, LVDT kontakt süýşüriş datçigini we ş.m. öz içine alýar. - takyk ölçeg islegi.

ljxt

Birikdiriş kabelleri

Birikdiriş ulgamyna esasan induktiw, kuwwatly we fotoelektrik plugin datçiklerini birikdirmek üçin ulanylýan birikdiriş kabelleri (göni kelle, tirsek, görkeziji çyrasy bilen ýa-da bolmazdan), birikdirijiler we ş.m. girýär.

Optiki süýüm datçigi1

Lanbao durnukly optiki süýüm güýçlendirijilerini we optiki süýümli kelleleri üpjün edip biler, olar dürli önümçilik sahnalarynda dar ýerlerde ownuk zatlary takyk kesgitlemegi amala aşyryp bilerler, diametri 0,1 mm.Lanbao-nyň optiki süýüm datçigi, ýokary tizlikli sanly gaýtadan işleýiş çipi bilen pudakda öňdebaryjy goşa gözegçilik re modeimini kabul edýär we awtomatiki we el bilen düzediş funksiýalaryny saýlap biler, şuňa meňzeş önümlerden has ýokary takyklygy kesgitlemek ukyby we adaty optiki çäkden has uzak aralyk. süýüm;Optimallaşdyrylan dizaýn shemasynda ýönekeý gurnama we tehniki hyzmat bilen sim ulgamy bar.Optiki süýümli kellesi, esasan ýokary kesgitleýiş takyklygy bilen dar giňişlikde gurmak üçin ulanylýan adaty sapak gurnamasyny we poslamaýan polatdan ýasalan materiallary kabul edýär.