Ylmy barlaglar

Gözleg we maksat

Güýçli gözleg we barlag ukyby Lanbao Sensing-iň üznüksiz ösmegi üçin berk binýatdyr.Lanbao 20 ýyldan gowrak wagt bäri önümiň täzelenmegine we çalşylmagyna itergi bermek üçin kämillik we kämillik düşünjesine we tehnologiki innowasiýalara eýerdi, hünärmen zehin toparlaryny hödürledi we hünärli we maksatly R&D dolandyryş ulgamyny döretdi.

Soňky ýyllarda Lanbao R&D topary önümçilikdäki päsgelçilikleri yzygiderli aýyrdy we özbaşdak duýgur tehnologiýa we tehnologiýa platformasyny kem-kemden özleşdirdi we ösdürdi.Soňky 5 ýylda Lanbaonyň “milli ýakynlykdan” üýtgemegine üstünlikli kömek eden “nol temperatura süýşme datçigi tehnologiýasy”, “HALIOS fotoelektrik üýtgeýän tehnologiýa” we “mikro derejeli ýokary takyklykly lazer üýtgeýän tehnologiýa” ýaly birnäçe tehnologiki üstünlikler boldy. datçik öndürijisi "halkara akylly duýgur çözgüt üpjün edijisine" ajaýyp.

Öňdebaryjy gözleg we barlag topary

135393299

Lanbao, onýyllyk senagat tejribesi bolan birnäçe sensor tehnologiýa hünärmenleri tarapyndan döredilen, esasy topar hökmünde içerde we daşary ýurtlarda onlarça ussat we lukman we tehniki taýdan tapawutly geljegi uly we görnükli ýaş inersenerler topary bolan ýurtda öňdebaryjy tehniki topary bar.

Bu pudakda kem-kemden ösen teoretiki derejäni gazanyp, baý tejribe toplady, ýokary söweş erkini dowam etdirdi we esasy gözleg, dizaýn we amaly, önümçilik önümçiligi, synag we beýleki ugurlarda ýokary derejede in engineenerler toparyny döretdi.

Ylmy barlaglar we netijeler

takmynan 9

Işjeň innowasiýa arkaly Lanbao R&D topary hökümetiň birnäçe ýörite ylmy gözleg we ösüş gaznalarynda we önümçilik amaly goldawynda ýeňiş gazandy we içerki tehnologiýa gözleg institutlary bilen zehin alyş-çalşygy we gözleg-barlag taslamalary hyzmatdaşlygyny amala aşyrdy.

Tehnologiýany ösdürmek we innowasiýa üçin ýyllyk maýa goýumlary yzygiderli ösýärkä, Lanbao R&D intensiwligi 2013-nji ýylda 6,9% -den 2017-nji ýylda 9% -e çenli ýokarlandy, şolaryň arasynda esasy tehnologiýa önümleriniň girdejisi hemişe girdejiniň 90% -inden ýokary bolup galýar.Häzirki wagtda ygtyýarly intellektual eýeçilikde gazanylan üstünlikler 32 oýlap tapyş patentini, 90 programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukugyny, 82 peýdaly modeli we 20 sany daşky dizaýny öz içine alýar.

logoq23