Täze maslahat: Lanbao PST fonuny basmak datçigi çykdy

Fon basyşy fotoelektrik datçigi näme?
Fon basyşy, fon obýektlerine täsir etmeýän fonyň blokirlemegi.
Bu makala Lanbao tarapyndan öndürilen PST fon basyşyny datçigi bilen tanyşdyrar.

HABARLAR41

Önümiň artykmaçlyklary

Inter Güýçli päsgelçilige garşy ukyp

Senagat estetikasynyň gabygy, çylşyrymly optiki gurluş we toplumlaýyn zynjyr dizaýny biri-birini doldurýar, PST fon basyşynyň ýokary päsgelçilik ukybyny döredýän, daşky we daşky gurşaw ýagtylygynyň öwezini dolmak algoritmi bilen, ak-gara tapawutlary tapawutlandyryp biler we beýle däl reňk üýtgemelerini ýüze çykarmakdan gorkýar., birneme ýalpyldawuk bölekleri hem aňsatlyk bilen tapyp bolýar.

habarlar38
habarlar35

Spot spotokarky ýerleşiş takyklygy

Lightagtylyk nokadynyň ululygy we görnüşi, ýerleşiş takyklygyna gönüden-göni täsir edýän optiki ölçegiň esasy parametrleridir.Lanbao PST fon basyşy takyk ýerleşişine kömek etmek üçin takyk üçburçluk optiki gurluşy we ýokary jogap tizligi dizaýnyny kabul edýär.

⚡ Köp öwrümli takyk aralygy sazlamak

Lightagtylyk nokadynyň ululygy we görnüşi, ýerleşiş takyklygyna gönüden-göni täsir edýän optiki ölçegiň esasy parametrleridir.Lanbao PST fon basyşy takyk ýerleşişine kömek etmek üçin takyk üçburçluk optiki gurluşy we ýokary jogap tizligi dizaýnyny kabul edýär.

habarlar33
habarlar31

⚡ 45 ° sim ýer tygşytlaýar

Adaty sim usuly dar ýerlerde gurmak mümkin däl bolsa gerek.Lanbao, müşderileriň gurnama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dar ýerler üçin 45 ° sim dizaýn edýär.

High Güýçli poslamaýan polatdan

Poslamaýan polatdan ýasalan material, ýokary güýç, poslama garşylyk we uzak ömri bolan in Engineeringenerçilik dizaýny.

täzelikler32

Goýmalar

“Lanbao miniature” fotoelektrik PST seriýasy işe girizileli bäri kiçi göwrümi, güýçli päsgelçilige garşy öndürijiligi we ýokary durnuklylygy sebäpli 3C, täze energiýa, ýarymgeçiriji we gaplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýar.Täze açylan fon basyşy seriýasyna goşmaça, lanbao-da doly önüm portfeli we güýçli önüm hatary bar, bu 2m aralyk (gyzyl nokat görnüşi), 0,5 metr aralyk (PST) ýaly dürli programmalar üçin amatly. lazer görnüşi ýaly lazer), 25 sm aralyk bilen konwergent, 25 sm aralyk bilen retro şöhlelenme we 80mm aralyk bilen fon basyşy.

habarlar36

Silikon wafli barlagy

habarlar39

Çüýşäniň gapagyny barlamak

habarlar37

Wafli daşaýjyny kesgitlemek

täzelikler310

Çip tapmak


Iş wagty: 17-2022-nji awgust